Organizacje HR w Polsce

HR, czyli Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ang. Human Resources), to dziedzina zarządzania skupiająca się na ludzkiej stronie organizacji. Obszar ten odpowiada za rekrutację, selekcję, szkolenie, rozwój, wynagradzanie, motywowanie oraz utrzymanie pracowników w organizacji.

Główne funkcje HR obejmują:

 • Pozyskiwanie odpowiednich kandydatów do pracy w organizacji oraz przeprowadzanie procesów selekcyjnych w celu wybrania najlepszych kandydatów na dane stanowisko.
 • Zapewnienie pracownikom odpowiednich narzędzi i szkoleń potrzebnych do wykonywania ich obowiązków, a także rozwijanie ich umiejętności i kompetencji w dłuższej perspektywie czasowej.
 • Ustalanie polityki płacowej w organizacji, co obejmuje wynagrodzenia, premie, dodatki oraz inne świadczenia pracownicze, takie jak opieka zdrowotna czy programy emerytalne.
 • Tworzenie środowiska pracy sprzyjającego motywacji i zaangażowaniu pracowników poprzez np. programy nagród, uznania czy budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej.
 • Wsparcie procesu ocen pracowniczych oraz identyfikację obszarów do poprawy w celu zwiększenia efektywności i wydajności pracy.
 • Rozwiązywanie sporów między pracownikami, mediacja w sytuacjach konfliktowych, a także dbanie o utrzymanie pozytywnych relacji między pracownikami a zarządem.

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Dział HR odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że organizacja ma odpowiednio wykwalifikowaną i zmotywowaną kadrę, co przekłada się na osiąganie celów biznesowych i sukces firmy.

Organizacje HR warte uwagi

Rynek pracy stale się zmienia, napotykając na wyzwania związane z globalizacją, technologicznymi innowacjami oraz zmieniającymi się oczekiwaniami pracowników. W odpowiedzi na te wyzwania, organizacje HR w Polsce stają przed zadaniem dostosowania się do nowych trendów i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które wspierają efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Poniżej przedstawiamy osiem najpopularniejszych organizacji HR w Polsce:

1. Polskie Forum HR (PFHR)

Polskie Forum HR to ceniona organizacja, reprezentująca pracodawców działających w branży agencji zatrudnienia. Od 2002 roku aktywnie wspiera rynek pracy poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju usług doradztwa personalnego. Uznawana jest za ważnego partnera społecznego zarówno w Polsce, jak i na arenie europejskiej. Firmy należące do Polskiego Forum HR zatrudniają ponad 2,5 tysiąca pracowników na stałe w ponad 300 oddziałach, działających na terenie całego kraju. W minionym roku odegrały kluczową rolę w zatrudnieniu prawie 300 tysięcy osób, oferując różnorodne możliwości zatrudnienia, w tym pracę tymczasową, rekrutację na stanowiska stałe oraz delegacje zagraniczne. Do głównych zadań organizacji należą:

 • Wsparcie agencji zatrudnienia w dostarczaniu usług dla kandydatów i pracodawców.
 • Poszukiwanie rozwiązań poprawiających funkcjonowanie rynku pracy, dbanie o wysoką jakość usług oraz przestrzeganie zasad etycznych.
 • Monitorowanie zmian w regulacjach prawnych i dostarczanie pełnej informacji firmom członkowskim.
 • Uczestnictwo w dialogu społecznym, zwracając uwagę na obszary problematyczne.
 • Współpraca z ekspertami, dostarczanie szkoleń oraz publikowanie danych branżowych.
 • Dostarczanie wiarygodnych informacji na temat rynku pracy i realizacja kampanii budujących wizerunek branży.
 • Oferowanie informacji wspierających działalność zgodną z prawem i najlepszymi praktykami.

https://polskieforumhr.pl/

2.  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK)

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) to najstarsza profesjonalna organizacja skupiająca się na promowaniu najlepszych standardów zarządzania personelem w polskich przedsiębiorstwach i organizacjach. Od dwóch dekad PSZK koncentruje się na rozwijaniu i promowaniu wysokich standardów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Stowarzyszenie skupia aktywną sieć członków, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, którzy są liderami oraz ekspertami w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. To oni inicjują i aktywnie uczestniczą w projektach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Głównym celem działalności PSZK jest rozwój rynku pracy oraz edukacji w obszarze zarządzania personelem. Członkowie PSZK podejmują inicjatywy mające na celu promowanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz integrowanie środowisk biznesu i edukacji. Stowarzyszenie realizuje programy edukacyjne, prowadzi kampanie społeczne, analizuje trendy i wyzwania w zarządzaniu personelem oraz organizuje liczne wydarzenia branżowe dla pracodawców.

PSZK cieszy się zaufaniem publicznym i aktywnie współpracuje z różnymi instytucjami rządowymi, regionalnymi i międzynarodowymi sieciami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Jako partner merytoryczny bierze udział w różnorodnych inicjatywach mających na celu rozwój tej dziedziny.

https://pszk.pl/

3. Stowarzyszenie HR Business Partners (HRBP)

Stowarzyszenie ma za zadanie rozwijać społeczność specjalistów HR Business Partner w Polsce poprzez promowanie wiedzy i najlepszych praktyk w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Ich celem jest także tworzenie i wspieranie środowiska profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem personelem oraz promowanie nowoczesnych rozwiązań i standardów kompetencyjnych w tej dziedzinie. Do głównych zadań stowarzyszenia należą:

 • Przeprowadzanie lub wspieranie badań, analiz oraz programów edukacyjnych, które atestują kompetencje ekspertów w obszarze zarządzania personelem.
 • Dokonywanie oceny i monitorowanie stanu wiedzy na rynku związanym z zarządzaniem ludzkimi zasobami.
 • Realizowanie projektów badawczo-rozwojowych, które zmierzają do poszukiwania nowych rozwiązań i innowacji w sferze zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Organizowanie konkursów, które promują najlepsze praktyki partnerstwa HR w biznesie.
 • Nawiązywanie współpracy na arenie międzynarodowej oraz wymianę doświadczeń z innymi instytucjami.
 • Sponsorowanie i koordynowanie różnorodnych wydarzeń, takich jak konferencje, seminaria, spotkania, kursy, warsztaty, konkursy oraz stypendia, związanych z misją Stowarzyszenia.

https://www.hrbp.org.pl/

4. Polskie Stowarzyszenie HR

Polskie Stowarzyszenie HR, będące organizacją non-profit, kładzie nacisk na promowanie dobrych praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi w różnych firmach, instytucjach i organizacjach na terenie Polski. Misją stowarzyszenia jest integracja środowiska specjalistów HR w kraju, umożliwianie wymiany wiedzy oraz wzajemne wsparcie członków. Stowarzyszenie dąży również do wzmacniania tożsamości zawodowej wśród profesjonalistów HR, zarówno w dużych jak i małych przedsiębiorstwach, a także w instytucjach administracji publicznej i samorządowej.

Ważnym aspektem działalności stowarzyszenia jest również realizacja projektów o istotnym znaczeniu społecznym. Mimo powstania wielu inicjatyw branżowych, uważa ono, że istnieje silna potrzeba stworzenia wspólnego forum zawodowego dla całego sektora zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Wyrażają otwartość na współpracę i budowę platformy służącej wymianie wiedzy, doświadczeń oraz propagowaniu dobrych praktyk w HR.

Zobacz również:  Trener w HR - kto to? Zakres obowiązków na stanowisku Coacha

Założyciele Stowarzyszenia posiadają bogate doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i cieszą się dobrą reputacją w środowisku. Przez wiele lat zaangażowani byli w promowanie integracji zawodowej oraz dobrych praktyk w obszarze HR, zarówno w ramach wcześniejszych organizacji jak Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, jak i Klubu Dyrektora Personalnego w latach 90-tych.

https://hrstowarzyszenie.pl/

5. Stowarzyszenie HR Next

Misją Stowarzyszenia HR Next jest scalanie społeczności profesjonalistów HR poprzez ułatwianie wymiany wiedzy i wzajemne wsparcie między członkami. Stawiają sobie za zadanie promowanie stosowania najlepszych praktyk i standardów w zarządzaniu personelem w organizacjach, budowanie społeczności ekspertów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz popularyzację nowoczesnych rozwiązań w rekrutacji i utrzymaniu pracowników.

Stowarzyszenie dąży również do dzielenia się wiedzą na temat prawa pracy i innych przepisów wpływających na funkcjonowanie firm oraz do rozwijania kompetencji w zarządzaniu personelem poprzez wykorzystanie najlepszych praktyk branżowych. Ponadto, zależy im na nawiązywaniu profesjonalnych kontaktów między środowiskiem HR a decydentami w biznesie i sektorze publicznym. Poprzez te działania, Stowarzyszenie HR Next wspiera rozwój zawodowy oraz efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce.

https://hrnext.pl/

6. Klub HR

Misją Klubu HR jest stworzenie społeczności, w której priorytetem jest podnoszenie kompetencji działów zarządzania zasobami ludzkimi i ich przekształcenie w strategicznych partnerów dla firm, aktywnie zaangażowanych w proces podejmowania decyzji. Klub dąży do pomocy osobom na różnych etapach kariery w dziedzinie zasobów ludzkich, umożliwiając im poszerzenie perspektywy na swoją organizację. Celem jest nie tylko skupienie się na obowiązkach jednego działu, lecz spojrzenie na firmę z szerszej perspektywy.

Przystępując do Klubu HR, członkowie budują swoją reputację poprzez udział w badaniach, panelach dyskusyjnych oraz inne formy aktywności (personal branding). Klub tworzy przestrzeń do konstruktywnej dyskusji na temat rozwoju dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, co pozwala na wymianę poglądów oraz wspólne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań.

https://www.ican.pl/kluby/klub-hr

7. Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

Jest to jedna z największych organizacji branżowych w Polsce, która zrzesza agencje rekrutacyjne, pracy tymczasowej, outsourcingu oraz doradztwa HR. Jej celem jest wspieranie i reprezentowanie członków organizacji oraz budowanie pozytywnego wizerunku branży. Organizacja dąży także do kreowania właściwego kierunku rozwoju sektora, zgodnego z wymogami gospodarki oraz przepisami prawa.

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ) reprezentuje różnorodne podmioty, zarówno duże korporacje działające na skalę krajową i międzynarodową, jak i lokalne agencje operujące na poziomie regionalnym lub w mniejszych ośrodkach. Ta różnorodność profili działalności członków organizacji pozwala na kompleksowe spojrzenie na kwestie związane z środowiskiem usług HR.

Głównym celem SAZ jest nie tylko wspieranie i reprezentowanie swoich członków oraz budowanie ich dobrego wizerunku, ale także kształtowanie odpowiedniego kierunku rozwoju branży, zgodnie z wymogami gospodarki i przepisami prawa. W ramach działalności SAZ istnieje Komisja Etyki, której zadaniem jest ustanowienie klarownych i spójnych zasad funkcjonowania agencji zatrudnienia na rynku pracy oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy agencjami członkowskimi lub agencjami a ich klientami. Edukacja i informowanie o zakresie usług agencji zatrudnienia jako innowacyjnych podmiotów w zarządzaniu zasobami ludzkimi stanowią istotny obszar działalności SAZ.

Stowarzyszenie z zadowoleniem nawiązuje współpracę z różnymi podmiotami na rynku pracy, w tym przedsiębiorstwami, instytucjami administracji publicznej, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami propagującymi zasady społecznego zaangażowania biznesu.

https://www.saz.org.pl/

8. Stowarzyszenie Rozwoju Kadr

Stowarzyszenie Rozwoju Kadr, założone 16 października 2006 roku, ma na celu głównie podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w branżach technicznych oraz zapewnienie pełnego wsparcia w zdobywaniu umiejętności potrzebnych do sprawnego poruszania się w obszarze elektroenergetycznym.

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego oraz współpraca z różnymi organizacjami i środowiskami w celu stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju pracowników. Technicznie mówiąc, celem Stowarzyszenia jest zwiększanie efektywności każdego pracownika oraz zapewnienie bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi standardami.

Stowarzyszenie dostarcza wysokiej jakości wsparcie, wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje w obszarach związanych z dozorem, eksploatacją, pracami kontrolno-pomiarowymi oraz obsługą urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Oferuje także instrukcje dotyczące eksploatacji urządzeń oraz organizacji bezpiecznej pracy.

https://srk.org.pl/

Rola Stowarzyszeń HR

Stowarzyszenia HR odgrywają kluczową rolę w procesie dostosowywania się do zmian w przepisach prawa pracy. Ich działania w tym obszarze można podzielić na kilka istotnych aspektów:

 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy oraz regulacjach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Pozwala to na bieżące informowanie członków stowarzyszenia o nowych wymogach prawnych i zapewnienie, że firmy są świadome i zgodne z obowiązującymi regulacjami.
 • Organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji, które mają na celu edukację pracowników działów HR oraz przedstawienie im nowych przepisów i wytycznych dotyczących prawa pracy. Dzięki temu pracownicy HR są lepiej przygotowani do interpretacji i stosowania zmian w przepisach.
 • Udzielanie konsultacji i doradztwa swoim członkom w zakresie interpretacji nowych przepisów prawnych oraz ich wpływu na działalność firm. Pomaga to w analizie konkretnych przypadków i opracowywaniu strategii dostosowania się do zmian.
 • Stowarzyszenia HR mogą działać jako głos branży w procesie tworzenia nowych przepisów prawnych. Poprzez lobbing i reprezentowanie interesów członków, starają się wpłynąć na kształtowanie przepisów zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców.
 • Opracowywanie standardów i wytycznych dotyczących postępowania zgodnie z nowymi przepisami prawnymi. Dzięki temu firmy otrzymują pomoc we wdrożeniu zmian i zapewnieniu zgodności z obowiązującymi regulacjami.

Wszystkie te działania mają na celu umożliwienie firmom skutecznego dostosowania się do zmian w przepisach prawa pracy oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi regulacjami, co jest istotne dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi i unikania potencjalnych konsekwencji prawnych.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej