Emerytura stażowa a emerytura wiekowa

Za warunek konieczny otrzymania emerytury uznaje się osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) oraz wykazanie się odpowiednim stażem pracy, który na mocy reformy systemu emerytalnego od października 2017 r. wynosi 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn. Obecnie w sejmie pojawiły się jednak dwa projekty ustawy o emeryturach stażowych. Zakładają one, że przejście na emeryturę powinno być związane z długością stażu pracy, a nie z wiekiem. Jak wyglądają zatem w praktyce różnice między emeryturą wiekową a stażową?

Różnice między emeryturą stażową i wiekową:

Emerytura stażowa jest przyznawana na podstawie długości stażu pracy, czyli okresu, w którym pracownik był zatrudniony w jednej firmie lub w jednej branży. Według projektu złożonego w sejmie 14 grudnia 2021 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę, na emeryturę stażową mogłyby przejść kobiety z 39-letnim stażem pracy i mężczyźni z 44-letnim stażem. Wobec tego, jeśli osoba zacznie swoją karierę zawodową wcześnie, będzie miała możliwość przejścia na emeryturę jeszcze przed ukończeniem 60 roku życia.

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Z kolei emerytura wiekowa jest przyznawana na podstawie wieku pracownika. Minimalny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale istnieją też wyjątki od tej reguły, na przykład dla osób, które pracują w trudnych warunkach lub które ukończyły określoną liczbę lat składkowych. Wysokość emerytury wiekowej zależy od liczby lat składkowych, czyli lat, w których pracownik opłacał składki na ubezpieczenie społeczne. Okres wypłaty emerytury wiekowej zależy od wieku i liczby lat składkowych. Emerytura wiekowa może być łączona z rentą lub innymi źródłami dochodu.

Zasady obliczania emerytury stażowej oraz wiekowej:

Zasady obliczania emerytury stażowej i wiekowej są zróżnicowane i zależą od wielu czynników. 

W przypadku emerytury stażowej, jej wysokość jest zwykle ustalana na podstawie średniego wynagrodzenia z ostatnich 30 miesięcy pracy oraz od czasu trwania stażu. W celu obliczenia emerytury stażowej, bierze się pod uwagę sumę miesięcznych wynagrodzeń z ostatnich 30 miesięcy przed ustaniem zatrudnienia, która jest następnie dzielona przez 30. Następnie uzyskany wynik jest mnożony przez okres trwania stażu pracy, co daje wysokość emerytury.

W przypadku emerytury wiekowej, jej wysokość jest ustalana na podstawie liczby lat składkowych, czyli lat, w których pracownik opłacał składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość emerytury wiekowej zależy także od wartości tzw. przeciętnego wynagrodzenia, które jest corocznie ustalane przez ministra pracy i polityki społecznej. Emerytura jest obliczana na podstawie sumy punktów, które pracownik zdobył w trakcie lat składkowych. Jednym punktem jest określona kwota odpowiadająca przeciętnemu wynagrodzeniu. Im więcej punktów, tym wyższa emerytura.

Warto dodać, że obecnie obowiązuje tzw. ryczałtowa kwota emerytury, która wynosi określoną kwotę niezależną od liczby lat pracy czy średniego wynagrodzenia. W roku 2021 wynosiła ona 1250 złotych, ale każdego roku może ulec zmianie.

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji Specjalistów z obszaru E-commerce? Postaw na nasze doświadczenie. Oszczędź czas. Szybciej wypełnij wakat dopasowanym Kandydatem. Zapraszamy do kontaktu: [email protected]

W Polsce emerytura stażowa obliczana jest na podstawie wzoru:

EM = (Ws x K) / 12,

gdzie EM to wysokość emerytury stażowej, Ws to średnie miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 30 miesięcy pracy, a K to współczynnik ustalany na podstawie liczby lat pracy.

Wzór na emeryturę wiekową w Polsce:

EW = (Ws x L) / 240,

gdzie EW to wysokość emerytury wiekowej, Ws to średnie miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 30 miesięcy pracy, a L to liczba lat składkowych.

Przykład obliczenia emerytury stażowej:

Załóżmy, że pracownik otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto miesięcznie w ciągu ostatnich 30 miesięcy pracy. Pracował on przez 30 lat i 6 miesięcy, czyli posiada staż pracy wynoszący 30,5 roku. Aby obliczyć emeryturę stażową tego pracownika, należy:

 1. wziąć pod uwagę średnie wynagrodzenie z ostatnich 30 miesięcy: 4000 zł x 30 miesięcy = 120 000 zł
 2. podzielić tę kwotę przez 30: 120 000 zł / 30 = 4 000 zł
 3. pomnożyć uzyskaną kwotę przez okres trwania stażu pracy: 4 000 zł x 30,5 = 122 000 zł

Emerytura stażowa wyniosłaby zatem 122 000 zł.

Przykład obliczenia emerytury wiekowej:

Załóżmy, że pracownik opłacał składki na ubezpieczenie społeczne przez 35 lat. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5000 zł. Aby obliczyć emeryturę wiekową tego pracownika, należy:

 1. obliczyć liczbę punktów emerytalnych, które zgromadził pracownik w trakcie 35 lat składkowych. Jednym punktem jest kwota odpowiadająca przeciętnemu wynagrodzeniu, czyli 5000 zł w tym przypadku. Liczba punktów to iloczyn liczby lat składkowych i wartości przeciętnego wynagrodzenia: 35 x 5000 zł = 175 000 zł
 2. podzielić uzyskaną kwotę przez przeciętne wynagrodzenie: 175 000 zł / 5000 zł = 35 punktów
 3. sprawdzić wartość jednego punktu emerytalnego w danym roku. Przyjmijmy, że w danym roku wynosi ona 100 zł.
 4. pomnożyć liczbę punktów przez wartość jednego punktu emerytalnego: 35 punktów x 100 zł = 3500 zł

Emerytura wiekowa tego pracownika wyniosłaby zatem 3500 zł miesięcznie.

Oczywiście, powyższe przykłady mają charakter uproszczony i w rzeczywistości obliczanie emerytur może być bardziej skomplikowane ze względu na różnorodne czynniki wpływające na wysokość emerytury, takie jak np. okresy nieubezpieczenia, praca w szczególnych warunkach, czy zasady przeliczania składek.

Kto może skorzystać z emerytury stażowej?

Aby móc skorzystać z emerytury stażowej, należy spełnić kilka warunków, m.in.:

 • Mieć ukończony wymagany staż pracy – w zależności od płci i roku urodzenia osoby ubiegającej się o emeryturę.
 • Zakończyć pracę lub zmniejszyć swoją aktywność zawodową – w przypadku emerytury stażowej, wymagane jest zakończenie pracy lub zmniejszenie jej wymiaru czasowego w stosunku do ostatniego roku pracy.
 • Osiągnąć wiek emerytalny – w przypadku emerytury stażowej, wymagane jest osiągnięcie wieku emerytalnego w okresie trwania stażu pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy pracownik kończy pracę przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
 • Odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne – w okresie trwania stażu pracy, należy regularnie odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne.

Warto zaznaczyć, że warunki wymagane do uzyskania emerytury stażowej mogą ulegać zmianom w zależności od obowiązujących przepisów.

Ostatecznie, niektóre osoby nie mogą ubiegać się o emeryturę stażową, ponieważ nie spełniają wymogów wiekowych, tj. nie osiągnęły wieku emerytalnego w okresie trwania wymaganego stażu pracy. W zależności od kraju i przepisów prawa, minimalny wiek emerytalny może się różnić, co wpływa na to, kiedy osoba będzie mogła ubiegać się o emeryturę stażową.

Zalety i wady emerytur stażowych i wiekowych:

Otrzymywanie emerytury stażowej lub wiekowej ma wiele korzyści dla pracowników, którzy osiągnęli odpowiedni wiek i spełnili inne wymagania.

Emerytura stażowa pozwala na wcześniejsze przejście na emeryturę niż emerytura wiekowa i jest skierowana do osób, które mają długi staż pracy i chcą zakończyć swoją karierę zawodową. Otrzymywanie emerytury stażowej oznacza, że pracownicy mają zapewnione stabilne źródło dochodu w okresie emerytalnym, co pomaga zabezpieczyć ich przed ubóstwem i brakiem środków do życia.

Emerytura wiekowa to forma emerytury, do której każdy pracownik jest uprawniony, gdy osiągnie minimalny wiek emerytalny. Otrzymywanie emerytury wiekowej również zapewnia stabilne źródło dochodu w okresie emerytalnym, a także pozwala pracownikom na odpoczynek i cieszenie się życiem bez obowiązków zawodowych.

Oprócz zapewnienia stabilnego źródła dochodu, otrzymywanie emerytury stażowej lub wiekowej daje pracownikom także czas na realizację innych zainteresowań, na spędzenie więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi oraz na podróżowanie i zwiedzanie świata.

Podsumowanie korzyści z otrzymywania emerytury stażowej:

 • Większe świadczenie – emerytura stażowa jest zazwyczaj wyższa niż emerytura wiekowa, co pozwala osobom z większym stażem pracy na bardziej komfortowe życie po zakończeniu aktywności zawodowej.
 • Szybsze osiągnięcie wymaganego wieku – osoby, które osiągnęły wymagany staż pracy, ale nie są jeszcze w wieku emerytalnym, mogą skorzystać z emerytury stażowej i wcześniej przejść na emeryturę.
 • Ochrona przed bezrobociem – emerytura stażowa pozwala uniknąć sytuacji, w której osoby starsze muszą szukać pracy, co często bywa trudne i niewspółmiernie obciążające w późniejszych latach życia.
 • Wczesny odpoczynek – pracownicy, którzy zdobyli odpowiedni staż pracy, mogą przejść na emeryturę wcześniej niż w przypadku emerytury wiekowej, co daje im możliwość wczesnego odpoczynku i realizacji swoich pasji.

Podsumowanie korzyści z otrzymywania emerytury wiekowej:

 • Stabilność finansowa – emerytura wiekowa daje stabilne źródło dochodu, które może pomóc w zapewnieniu podstawowych potrzeb w późniejszych latach życia.
 • Swoboda – osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i zakończyły swoją aktywność zawodową, mogą poświęcić więcej czasu na swoje pasje i zainteresowania.
 • Zdrowie – zakończenie pracy w wieku emerytalnym może pomóc w utrzymaniu dobrego zdrowia psychicznego i fizycznego, co jest szczególnie ważne dla osób starszych.
 • Uniwersalność – emerytura wiekowa jest dostępna dla wszystkich pracowników, bez względu na staż pracy.
 • Przewidywalność – system emerytury wiekowej jest bardziej przewidywalny niż emerytura stażowa, co pozwala pracownikom lepiej planować swoją przyszłość finansową.
 • Rozwiązanie dla pracowników o krótkim stażu pracy – pracownicy o krótkim stażu pracy mogą otrzymać emeryturę wiekową, jeśli osiągną wymagany wiek.

Warto jednak pamiętać, że oba systemy emerytalne, czyli emerytura stażowa i emerytura wiekowa, mają swoje wady, o których warto mówić.

Wady systemu emerytury stażowej:

 • Nierówności społeczne – system emerytury stażowej faworyzuje osoby o większym stażu pracy, co prowadzi do nierówności społecznych między pracownikami o różnym stażu.
 • Brak elastyczności – system emerytury stażowej nie uwzględnia indywidualnych potrzeb pracowników i ich możliwości, a wymóg określonego stażu pracy ogranicza swobodę wyboru momentu przejścia na emeryturę.
 • Obciążenie finansowe – ze względu na wysokie koszty emerytur stażowych, system ten stanowi duże obciążenie dla budżetu państwa i systemu ubezpieczeń społecznych.

Wady systemu emerytury wiekowej:

 • Niskie świadczenia – emerytury wiekowe często nie wystarczają na zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych, co prowadzi do ubóstwa wśród osób starszych.
 • Nierówności społeczne – system emerytury wiekowej nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowych pracowników, co prowadzi do nierówności społecznych i trudności finansowych dla niektórych grup.
 • Wysoki wiek emerytalny – wymagany wiek emerytalny jest często krytykowany za bycie zbyt wysokim i niesprawiedliwym dla osób, które nie są w stanie pracować do późnej starości z różnych powodów, takich jak problemy zdrowotne
Przeczytaj:  Wdrożenie pracy zdalnej zgodnie z nowymi regulacjami tarczy antykryzysowej

Podsumowując, zarówno emerytura stażowa, jak i wiekowa mają swoje wady i zalety. Emerytura stażowa jest korzystna dla pracowników, którzy rozpoczęli pracę w młodym wieku i pracowali przez wiele lat, ale nie jest dostępna dla wszystkich pracowników. Emerytura wiekowa z kolei jest powszechnie dostępna, ale wymaga pracowania przez określoną liczbę lat i osiągnięcia określonego wieku. W obu przypadkach wysokość emerytury zależy od wysokości składek odprowadzonych do ZUS.

Jak wybrać między emeryturą stażową a wiekową?

Podczas podejmowania decyzji o tym, który system emerytalny jest bardziej korzystny, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak wiek, staż pracy, oczekiwana wysokość emerytury oraz plany na przyszłość. Warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i życiową, a także skonsultować się z ekspertami, aby podjąć właściwą decyzję i zapewnić sobie godziwą emeryturę.

Oto najważniejsze kryteria: 

 1. Wiek: Wiek to jedno z najważniejszych kryteriów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu emerytalnego. Jeśli pracownik jest młody, emerytura stażowa może być korzystnym rozwiązaniem, ponieważ osiągnięcie wieku emerytalnego jest jeszcze odległe. Natomiast, gdy pracownik zbliża się do wieku emerytalnego, emerytura wiekowa może być bardziej korzystna.
 2. Staż pracy: Staż pracy to czas, który pracownik spędził na zatrudnieniu. Emerytura stażowa jest korzystna dla pracowników, którzy pracowali przez wiele lat, ponieważ wysokość emerytury zależy od czasu pracy. Natomiast emerytura wiekowa wymaga pracy przez określoną liczbę lat.
 3. Wysokość składek: Wysokość składek odprowadzanych do ZUS ma wpływ na wysokość emerytury. Im wyższe składki, tym wyższa emerytura. W przypadku emerytury stażowej składki wpłacane są przez pracownika i pracodawcę, natomiast w przypadku emerytury wiekowej przez pracownika i państwo.
 4. Planowane wydatki: Planowane wydatki w czasie emerytury to ważny czynnik, który należy wziąć pod uwagę. Przy wyborze systemu emerytalnego należy rozważyć, jakie będą koszty życia po przejściu na emeryturę.
 5. Oczekiwana wysokość emerytury: Oczekiwana wysokość emerytury to ważny czynnik, który należy wziąć pod uwagę. W przypadku emerytury stażowej wysokość emerytury zależy od czasu pracy i wysokości składek, natomiast w przypadku emerytury wiekowej od wysokości składek i przeciętnej płacy.
 6. Dostępność systemu: Dostępność systemu emerytalnego to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę. Emerytura stażowa nie jest dostępna dla wszystkich pracowników, a emerytura wiekowa wymaga osiągnięcia określonego wieku i pracy przez określony czas.

Wzięcie pod uwagę tych kryteriów może pomóc w dokonaniu właściwego wyboru systemu emerytalnego, który będzie odpowiadał indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. W zależności od indywidualnych okoliczności, wybór między emeryturą stażową a wiekową może być trudny.

Poniżej omówimy kilka scenariuszy i sytuacji, w których jedna z opcji może okazać się lepsza niż druga:

 • Pracownicy o niskich dochodach: Osoby o niskich dochodach, które nie miały dużej ilości zatrudnień i nie zdążyły zgromadzić dużej sumy na swoim koncie emerytalnym, mogą skorzystać z korzyści wynikających z emerytury stażowej. W tym przypadku emerytura wiekowa byłaby znacznie niższa niż emerytura stażowa.
 • Pracownicy o wysokich dochodach: Osoby o wysokich dochodach i stałym zatrudnieniu przez wiele lat mogą wychodzić lepiej na emeryturze wiekowej, ponieważ ich oszczędności i składki na ubezpieczenie społeczne są większe, a wraz z wiekiem rosną również wysokość świadczeń emerytalnych.
 • Chęć wcześniejszego przejścia na emeryturę: Jeśli pracownik chce przejść na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, może skorzystać z emerytury stażowej, która pozwala na wcześniejsze odejście z pracy. W przypadku emerytury wiekowej, osoba musi osiągnąć określony wiek, aby móc przejść na emeryturę.
 • Potrzeba elastyczności: Emerytura stażowa jest zwykle bardziej elastyczna niż emerytura wiekowa, ponieważ pozwala pracownikowi na wybór dogodnego momentu przejścia na emeryturę. Emerytura wiekowa wymaga natomiast osiągnięcia określonego wieku, co może ograniczać elastyczność pracownika.
 • Ryzyko zmian w systemie emerytalnym: Systemy emerytalne są często zmieniane przez rządy, co może wpłynąć na wysokość emerytur i sposób ich obliczania. Pracownicy, którzy oszczędzają na emeryturę wiekową, są bardziej narażeni na tego typu zmiany, ponieważ ich świadczenia emerytalne są obliczane na podstawie składek ubezpieczeniowych i innych czynników, które mogą ulec zmianie. Emerytura stażowa nie jest tak narażona na zmiany, ponieważ jest ona obliczana na podstawie stażu pracy, który jest mniej narażony na zmiany w systemie emerytalnym.

Oczywiście, każdy indywidualny przypadek wymaga indywidualnej analizy i wyboru systemu emerytalnego, który najlepiej odpowiada potrzebom i oczekiwaniom danej osoby. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę swoją sytuację zawodową, plany na przyszłość, stan zdrowia oraz wiele innych czynników. Warto również pamiętać, że system emerytalny może ulec zmianie w trakcie naszej kariery zawodowej, a także w czasie naszej emerytury. Dlatego ważne jest, aby być świadomym swoich praw i obowiązków, jakie niesie ze sobą każdy system emerytalny oraz być na bieżąco z wszelkimi zmianami, które wprowadzane są w tych systemach.

Przyszłość emerytur stażowych i wiekowych

 

Przyszłość emerytur stażowych i wiekowych wiąże się z szeregiem zmian społecznych, ekonomicznych i demograficznych. Oto kilka kluczowych elementów z tym związanych:

1. Starzejące się społeczeństwo:

 • Wyzwania demograficzne: coraz większa liczba osób w wieku emerytalnym w porównaniu do liczby osób aktywnie pracujących stawia systemy emerytalne w obliczu presji finansowej.
 • Dłuższe życie: rosnąca długość życia prowadzi do potrzeby większych środków na emerytury, co wymaga dostosowania systemów emerytalnych do dłuższego okresu pobierania świadczeń.

2. Zróżnicowane preferencje i potrzeby:

 • Elastyczność: coraz większa różnorodność preferencji i potrzeb wśród pracowników może prowadzić do zapotrzebowania na elastyczne opcje emerytalne, które umożliwią wybór między emeryturą stażową a wiekową w zależności od indywidualnych sytuacji życiowych.
 • Opcje hybrydowe: rozwój hybrydowych systemów emerytalnych, które łączą cechy emerytury stażowej i wiekowej, aby dostarczyć bardziej spersonalizowane rozwiązania dla przyszłych emerytów.

3. Technologiczna ewolucja i rynek pracy:

 • Automatyzacja i zmiany na rynku pracy: rozwój technologiczny może zmienić strukturę rynku pracy, wymagając elastyczności w wieku emerytalnym i przekwalifikowania się w późniejszych latach życia zawodowego.
 • Znaczenie ciągłego kształcenia i rozwoju zawodowego: konieczność uczenia się przez całe życie może wpłynąć na podejście do wieku emerytalnego, zwiększając preferencje emerytur stażowych, które umożliwiają wyjście z rynku pracy wcześniej.

4. Reformy systemów emerytalnych:

 • Dostosowanie wieku emerytalnego: rządowe zmiany w wieku emerytalnym i wymaganiach kwalifikacyjnych mogą wpłynąć na wybór między emeryturą stażową a wiekową.
 • Inwestycje i zarządzanie funduszami emerytalnymi: wzrost inwestycji w fundusze emerytalne i ewolucja sposobów zarządzania nimi mogą wpłynąć na stabilność i wysokość świadczeń emerytalnych.

5. Edukacja finansowa i świadomość emerytalna:

 • Wzrost potrzeby edukacji finansowej: wzrost świadomości emerytalnej i edukacji finansowej może zmienić podejście do planowania emerytalnego, wpływając na decyzje dotyczące rodzaju emerytury.

6. Wykorzystanie technologii i innowacji:

 • Platformy oszczędnościowe: rozwój aplikacji i platform oszczędnościowych może zachęcać do wcześniejszego planowania emerytalnego, zapewniając narzędzia ułatwiające gromadzenie środków na emeryturę.
 • Rozwój ubezpieczeń i instrumentów finansowych: innowacyjne produkty finansowe mogą dostarczać dodatkowe opcje oszczędzania i inwestowania na cele emerytalne.

7. Równość płci i emerytury:

 • Nierówności emerytalne: kobiety często otrzymują niższe świadczenia emerytalne niż mężczyźni ze względu na różnice w karierach zawodowych i przerwach na macierzyński. W przyszłości istotne będzie zrównoważenie tych nierówności poprzez dostosowanie systemów emerytalnych.

8. Zróżnicowane modele emerytur:

 • Emerytury elastyczne: systemy emerytalne mogą ewoluować w kierunku elastycznych modeli, które pozwalają na częściowe pobieranie emerytury przy jednoczesnym kontynuowaniu pracy na część etatu lub podejmowanie innych form zatrudnienia.
 • Emerytury częściowe: rozwój emerytur częściowych, które umożliwiają jednoczesne zarabianie i pobieranie emerytury, może stać się atrakcyjną opcją dla osób, które chcą stopniowo wycofać się z rynku pracy.

9. Znaczenie edukacji finansowej:

 • Wczesne planowanie: edukacja finansowa od młodego wieku może zachęcić ludzi do wcześniejszego planowania emerytalnego i podejmowania odpowiednich działań oszczędnościowych.

Wartością w kontekście przyszłości obu rodzajów emerytur będzie adaptacja do zmian, a także tworzenie elastycznych, spersonalizowanych rozwiązań, które uwzględniają różnorodność potrzeb i preferencji społeczeństwa. Możliwość wyboru pomiędzy emeryturą stażową a wiekową, elastyczność modeli emerytalnych oraz innowacyjne podejścia do zarządzania funduszami emerytalnymi mogą stanowić klucz do zrównoważonego i satysfakcjonującego życia po przejściu na emeryturę.

Długoterminowe konsekwencje wyboru emerytury

Wybór między emeryturą stażową a wiekową może mieć znaczące długoterminowe konsekwencje dla osób przechodzących na emeryturę m.in.:

1. Stabilność finansowa:

Decyzja o przejściu na emeryturę może wpłynąć na stabilność finansową przez długie lata, biorąc pod uwagę, że świadczenia emerytalne będą miały wpływ na codzienne wydatki.

2. Zróżnicowane wydatki w późniejszym życiu:

Wiek emerytalny wiąże się często z większymi kosztami opieki zdrowotnej. Wybór emerytury stażowej lub wiekowej może wpłynąć na dostępność środków finansowych na pokrycie tych wydatków.

3. Zmiany w życiu osobistym:

Wybór między emeryturą stażową a wiekową może wpłynąć na to, jakie aktywności i możliwości życia społecznego oraz osobistego będą dostępne w późniejszym wieku.

4. Wpływ na rodzinę i społeczność:

Długoterminowe konsekwencje mogą obejmować również wpływ na możliwości udzielenia wsparcia rodzinie lub społeczności w późniejszym życiu.

5. Wpływ na samopoczucie i zdrowie psychiczne:

Wybór daty przejścia na emeryturę może wpływać na aktywność umysłową i fizyczną oraz na ogólne zdrowie psychiczne.

6. Długofalowe inwestycje finansowe:

Wybór emerytury może wpłynąć na sposób zarządzania oszczędnościami i inwestycjami w długiej perspektywie czasowej.

7. Dostępność dodatkowych źródeł dochodu:

Wybór między emeryturą stażową a wiekową może wpłynąć na potrzebę poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu w późniejszym życiu.

Najważniejsze wnioski:

Wybór między emeryturą stażową a wiekową zależy od wielu czynników, takich jak sytuacja zawodowa, plany na przyszłość, stan zdrowia, a także zmiany wprowadzane w systemach emerytalnych. Właśnie dlatego, przed podjęciem decyzji, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację i wybrać system emerytalny, który najlepiej odpowiada naszym potrzebom i oczekiwaniom.

Niezależnie od wyboru systemu emerytalnego, ważne jest, aby świadomie planować swoją przyszłość finansową, oszczędzać i inwestować w sposób odpowiedzialny oraz być na bieżąco z wszelkimi zmianami, jakie wprowadzane są w systemach emerytalnych. Dzięki temu, będziemy mieli większą pewność, że w przyszłości cieszyć się będziemy godziwą emeryturą, która pozwoli nam na godne życie po latach pracy zawodowej.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.