General Manager – kto to? Zakres obowiązków

General Manager to osoba pełniąca kluczową rolę kierowniczą w organizacji. Jest odpowiedzialny za nadzór nad wszystkimi aspektami działalności firmy oraz osiąganie strategicznych celów biznesowych. To stanowisko wymaga wszechstronnego doświadczenia, doskonałych umiejętności zarządczych i zdolności przywódczych.

Główne obowiązki General Managera
 • Opracowywanie długoterminowych strategii biznesowych, które wspierają misję i cele organizacji. Współpraca z innymi członkami zarządu w celu określenia kierunku rozwoju firmy.
 • Efektywne zarządzanie codziennymi operacjami firmy, w tym produkcją, dystrybucją, marketingiem, finansami, zasobami ludzkimi i obsługą klienta. Czuwanie nad tym, aby wszystkie działania były zgodne z określonymi standardami i procedurami.
 • Rekrutacja, szkolenie i motywowanie członków zespołu kierowniczego, aby zapewnić odpowiednie wsparcie i kierownictwo w realizacji celów firmy. Monitorowanie wydajność zespołu i podejmowanie działań w celu rozwoju kompetencji i umiejętności.
 • Śledzenie wskaźników wydajności i analiza wyników finansowych, w celu oceny skuteczności działań firmy i podejmowania decyzji dotyczących optymalizacji procesów.
 • Utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami. Rozwijanie strategi budowania i utrzymywania długoterminowych relacji partnerskich.
 • Poszukiwanie nowych możliwości rozwoju biznesu, analiza trendów rynkowych i identyfikacja potencjalnych obszarów wzrostu. Wdrażanie innowacji i strategi, które przyczyniają się do długoterminowego sukcesu firmy.
 • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem związanym z działalnością firmy, podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych oraz działań w celu minimalizacji potencjalnych zagrożeń.
 • Regularne raportowanie wyników działalności firmy zarządowi oraz uczestniczenie w spotkaniach zarządu, w celu prezentacji strategi, celów i osiągnięć organizacji.
 • Współtworzenie i promocja pozytywnej kultury organizacyjnej, opartej na wartościach firmy, która integruje pracowników i sprzyja efektywnej pracy zespołowej.
 • Śledzenie zmian na rynku, analiza trendów branżowych i technologicznych oraz dostosowywanie strategi firmy do zmieniających się warunków biznesowych.
Wymagane umiejętności i kwalifikacje
 • Umiejętność czytania i analizy sprawozdań finansowych, budżetowanie, kontrola kosztów, zarządzanie przepływem pieniężnym, ocena rentowności inwestycji.
 • Zdolność do analizy danych, przewidywania trendów rynkowych, interpretacji wskaźników wydajności oraz podejmowania decyzji opartych na danych i faktach.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym określanie celów, harmonogramów, alokacja zasobów i monitorowanie postępów.
 • Zrozumienie prawa pracy, regulacji branżowych i przepisów dotyczących działalności gospodarczej, aby zapewnić zgodność działalności firmy z obowiązującymi przepisami.
 • Doskonała zdolność komunikowania się zarówno na piśmie, jak i werbalnie, zarówno wewnętrznie w organizacji, jak i na zewnątrz z klientami, dostawcami i innymi interesariuszami.
 • Zrozumienie systemów informatycznych i narzędzi cyfrowych wykorzystywanych do zarządzania firmą, w tym oprogramowania do analizy danych, zarządzania relacjami z klientami (CRM) i systemów ERP.
 • Umiejętność skutecznego prowadzenia negocjacji z klientami, partnerami biznesowymi i dostawcami w celu uzyskania korzystnych warunków handlowych dla firmy.
 • Zdolność do skutecznego motywowania i inspirowania zespołu, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów oraz budowania pozytywnej kultury pracy.
 • Zrozumienie kluczowych koncepcji i metodologii zarządzania strategicznego, takich jak analiza SWOT, strategia konkurencji, segmentacja rynku i pozycjonowanie.
 • Zdolność do identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem biznesowym, w tym podejmowania działań zapobiegawczych i opracowywania strategii awaryjnych.
Mile widziane umiejętności i kwalifikacje
 • Zdolność do motywowania, inspiracji i prowadzenia zespołu w kierunku osiągania celów organizacyjnych. 
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne zarówno w mowie, jak i piśmie są kluczowe dla efektywnego zarządzania zespołem, komunikowania się z interesariuszami zewnętrznymi oraz prezentowania strategii i planów firmy.
 • Zdolność do identyfikowania, analizy i skutecznego rozwiązywania problemów zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.
 • Elastyczność i zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych, biznesowych i organizacyjnych.
 • Skuteczne planowanie, organizacja i priorytetyzacja zadań, aby efektywnie zarządzać swoim czasem i czasem zespołu.
 • Zrozumienie i uwzględnianie potrzeb, perspektyw i uczuć innych osób w procesie podejmowania decyzji i interakcji międzyludzkich.
 • Zdolność do odpowiedniego rozdziału obowiązków i odpowiedzialności w zespole oraz zaufania członkom zespołu do samodzielnego wykonywania zadań.
 • Umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów i budowania harmonijnych relacji między członkami zespołu oraz zewnętrznymi interesariuszami.
 • Umiejętność zachowania spokoju, koncentracji i skuteczności w sytuacjach wysokiego ciśnienia i stresu.
 • Zdolność do generowania nowych pomysłów, rozwiązań i strategii, które mogą przyczynić się do rozwoju firmy i przewagi konkurencyjnej.
Przykładowe narzędzia wykorzystywane na tym stanowisku

Generalny menadżer korzysta z różnorodnych narzędzi, zarówno technologicznych, jak i menedżerskich, aby skutecznie zarządzać firmą oraz monitorować jej działania. Oto kilka przykładów narzędzi wykorzystywanych na tym stanowisku:

 • Systemy ERP (Enterprise Resource Planning): integrują różne obszary działalności firmy, takie jak finanse, produkcja, sprzedaż, zakupy i zasoby ludzkie, umożliwiając zarządzanie nimi w sposób zintegrowany i efektywny.
 • Systemy CRM (Customer Relationship Management): pomagają w zarządzaniu relacjami z klientami, gromadząc i analizując dane dotyczące klientów oraz umożliwiając skuteczniejsze zarządzanie interakcjami z nimi.
 • Narzędzia do analizy danych: takie jak Microsoft Power BI, Tableau czy Google Analytics, pozwalają na gromadzenie, analizę i wizualizację danych biznesowych.
 • Platformy do zarządzania projektami: takie jak Asana, Trello czy Microsoft Project, ułatwiają planowanie, monitorowanie i koordynację działań zespołu oraz realizację projektów zgodnie z harmonogramem i budżetem.
 • Oprogramowania do raportowania finansowego: takie jak QuickBooks, Sage czy SAP, umożliwia śledzenie i analizę wyników finansowych firmy oraz generowanie raportów dla zarządu i innych interesariuszy.
 • Platformy komunikacyjne: takie jak Slack, Microsoft Teams czy Zoom, ułatwiają komunikację i współpracę w zespole oraz organizowanie spotkań i prezentacji online.
 • Systemy monitorowania wyników i KPI: umożliwiają one śledzenie postępów w realizacji celów biznesowych i podejmowanie odpowiednich działań korygujących.
 • Oprogramowania do tworzenia prezentacji: takie jak Microsoft PowerPoint lub Prezi.
 • Narzędzia do analizy strategicznej takie jak analiza SWOT czy scenariusze rozwoju, wspomagają procesy planowania i strategii biznesowej.
Zobacz również:  Visual Merchandising Manager - kto to? Zakres obowiązków

Wybór konkretnych narzędzi zależy od specyfiki działalności firmy oraz preferencji i potrzeb generalnego menadżera. Ważne jest, aby narzędzia wspierały efektywne zarządzanie firmą oraz umożliwiały skuteczne podejmowanie decyzji i osiąganie celów biznesowych.

Wyzwania na stanowisku General Manager

Generalny menadżer stoi przed wieloma wyzwaniami, które mogą być wynikiem złożoności otoczenia biznesowego, zmieniających się trendów rynkowych oraz wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na działalność firmy. Poniżej przedstawiam kilka głównych wyzwań, z którymi może się zmierzyć generalny menadżer:

 • Dynamiczne otoczenie biznesowe wymaga ciągłej adaptacji i reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, technologiczne i regulacyjne.
 • Budowanie i utrzymanie wydajnego i zmotywowanego zespołu może być nie być łatwe, zwłaszcza w przypadku różnorodnych osobowości, umiejętności i oczekiwań pracowników.
 • Ryzyko biznesowe może pochodzić z różnych źródeł, takich jak zmiany regulacyjne, nieprzewidziane wydarzenia zewnętrzne, błędy operacyjne lub niepowodzenia strategiczne. General Manager musi być w stanie identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem, aby minimalizować jego wpływ na działalność firmy.
 • Zapewnienie trwałego i zrównoważonego wzrostu organizacji może być wyzwaniem, zwłaszcza w przypadku szybkiego rozwoju lub trudności finansowych.
 • W przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej, General Manager musi być zdolny do szybkiego reagowania, podejmowania decyzji i koordynowania działań w celu minimalizacji skutków kryzysu dla firmy.
 • General Manager musi być gotowy do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, aby sprostać wymaganiom zmieniającego się otoczenia biznesowego i być skutecznym liderem.

Wyzwania na stanowisku generalnego menadżera są wielopłaszczyznowe i wymagają zarówno umiejętności technicznych, jak i miękkich, aby skutecznie zarządzać firmą i osiągnąć jej cele biznesowe.

Pożądane certyfikaty i kursy
 • Certyfikat zarządzania strategicznego: Certyfikat w zakresie zarządzania strategicznego umożliwia pogłębienie wiedzy na temat opracowywania i wdrażania strategii biznesowych oraz skutecznego zarządzania zmianami w organizacji.
 • Certyfikat Zarządzania Projektami (Project Management Professional – PMP): Certyfikat PMP to uznane międzynarodowo wykształcenie w zakresie zarządzania projektami, które potwierdza umiejętności w zakresie planowania, realizacji i monitorowania projektów.
 • Kursy z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości: kursy z zakresu finansów i rachunkowości pozwalają generalnemu menadżerowi lepiej zrozumieć aspekty finansowe działalności firmy, analizować sprawozdania finansowe oraz podejmować decyzje związane z alokacją zasobów.
 • Kursy z zakresu zarządzania ryzykiem i zgodnością: kursy te pomagają w zdobywaniu umiejętności identyfikowania, oceny i zarządzania ryzykiem biznesowym oraz zapewnianiu zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami.
 • Certyfikat Zarządzania Procesami Biznesowymi (Business Process Management Certificate): Certyfikat BPM pozwala na zdobycie umiejętności w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, doskonalenia wydajności oraz doskonalenia operacyjnego.
 • Certyfikat Zarządzania Jakością (Quality Management Certificate): certyfikat w zakresie zarządzania jakością umożliwia zdobycie wiedzy na temat strategii doskonalenia jakości, metodologii Six Sigma czy Lean Management.

Wybór konkretnych certyfikatów i kursów powinien być dostosowany do potrzeb i celów zawodowych generalnego menadżera oraz specyfiki działalności firmy. Ważne jest, aby kontynuować rozwój zawodowy i poszerzać swoje umiejętności w celu skutecznego zarządzania organizacją.