Prawa pracownika w zakresie BHP

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy zgodnego z obowiązującymi standardami, wspartego jasnymi procedurami i czytelnymi komunikatami to obowiązek każdego pracodawcy. Pracownicy muszą zostać w pełni zabezpieczeni na wypadek ewentualnego niebezpiecznego zdarzenia w miejscu pracy, a rozwiązania to zapewniające powinny być oczkiem w głowie każdego pracodawcy. W tym temacie nie ma taryfy ulgowej, bo w końcu mówimy o zdrowiu i życiu pracowników.

Miejsce pracy musi zapewniać komfort, a jeżeli występują w nim czynniki potencjalnie niebezpieczne to należy w nim zadbać o szereg reguł postępowania i zapewnić niezbędne środki mające uchronić pracowników przed ich szkodliwym działaniem. W związku z tym pracodawca jest zobowiązany do organizacji szkoleń i informowania pracowników o wszelkich zmianach dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

Badania lekarskie

Przed podjęciem pracy pracownik musi zostać poddany niezbędnym badaniom lekarskim.  W takim skierowaniu muszą pojawić się informacje o specyfice stanowiska na jakie zostanie zatrudniony oraz o czynnikach szkodliwych, na których działanie zostanie narażony. Mamy tu też na myśli wszelkie inne, w tym te mniej uciążliwe wpływające na osobistą homeostazę, a  które w dłuższej perspektywie mogą przyczynić się do różnych dolegliwości lub do pogorszenia stanu zdrowia.

Dla przykładu, osoby pracujące przy komputerze 8 godzin dziennie obowiązkowo muszą odbyć wizytę u okulisty z powodu dużej intensywności wpatrywania się w ekran monitora, co może skutkować osłabieniem siły wzroku i przyczynić się do powstania wady. Zawodowi kierowcy natomiast muszą przyjść badania psychotechniczne, sprawdzające m.in. refleks.

Szkolenia i wsparcie pracy

W każdej firmie nowozatrudniony pracownik musi przejść obowiązkowe szkolenie z zasad BHP. Jeżeli ze stanowiskiem wiąże się praca z czynnikami szkodliwymi, musi zostać on wyposażony w odpowiednie środki, które zabezpieczą go przed ich negatywnym wpływem. Może to być odzież ochronna, nauszniki dla ochrony słuchu, okulary, kaski. Pracodawca jest zobligowany do nadzorowania stanu powierzonych przedmiotów i odzieży i za każdym razem, gdy ulegnie ona zniszczeniu, musi przekazać pracownikowi nowy komplet.

Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zasady BHP są po to, aby ich przestrzegać oraz, aby być świadomym niebezpieczeństwa w miejscu pracy, które może na pierwszy rzut oka jest niewidoczne, co nie znaczy, że nie występuje. Obowiązkiem pracownika oprócz zapoznania się ze wszelkich procedurami bezpieczeństwa jest stosowanie się do nich. Szkolenia wstępne wprowadzą go we wszelkie szczegóły, a jego wiedza będzie stopniowo pogłębiana wraz z wprowadzanymi do firmy zmianami, które wpływać będą na bezpieczeństwo i higienę pracy. Oto lista obowiązków pracownika względem wytycznych BHP:

Zobacz również:  Jak zacząć pracę w HR?

1. Musi znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy firmy, w której pracuje.

2. Stosować się do wytycznych z zakresu BHP.

3. Uczestniczyć w szkoleniach i okresowych badaniach lekarskich.

4. Stosować środki ochrony wymagane na sprawowanym przez niego stanowisku.

5. Informować o nieprawidłowościach, sytuacjach zagrożenia, wypadkach.

W przypadku niestosowania się do przepisów BHP pracownik musi liczyć się z konsekwencjami płynącymi z tego tytułu. Najcięższą z nich jest utrata pracy w trybie natychmiastowym, kara finansowa lub nagana. W przypadku kar pieniężnych to za każde jedno wykroczenie nie może być ona wyższa niż wynagrodzenie pracownika za jeden dzień pracy.

Praca bez ryzyka

Bezpieczeństwo pracy to absolutny priorytet i podstawa każdej relacji. Pracodawca zobowiązany jest do stworzenia środowiska pracy niezagrażającego zdrowiu i życiu swoich pracowników. W każdym przypadku gdy pracownik doświadczy naruszenia zasad BHP, które w jakikolwiek sposób mogą narazić go na niebezpieczeństwo, bądź warunki pracy są dalekie od standardów BHP, to w takich sytuacjach może odmówić wykonywania obowiązków służbowych nie ponosząc żadnych konsekwencji. Co więcej, może wstrzymać się od pracy również w momencie, gdy jego stan zdrowia może wpłynąć na jego bezpieczeństwo, ale wcześniej musi powiadomić o tym fakcie swojego przełożonego.

Przestrzeganie zasad BHP, aktualizowanie procedur i wszelkich innych istotnych kwestii, które wpływają na bezpieczeństwo pracy uchroni wszystkich przed zagrożeniami w miejscu pracy. Należy też pamiętać o informowaniu pracowników o rozwiązaniach w przypadku sytuacji wyjątkowych, czego przykładem jest obecna sytuacja pandemiczna. Wydarzenia tego typu wymuszają na pracodawcy wprowadzenie wielu dodatkowych działań, dzięki którym pracownicy poczują się bezpiecznie. Chodzi o wdrożenia odpowiednich procedur postępowania i komunikacji, dzięki której będą wiedzieli jak poruszać się w nowej rzeczywistości i jak w niej chronić również innych.


Planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu czy całego zespołu E-commerce?  Zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil osoby, której potrzebujesz, zakres jej obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.


 

Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej