Skrót CEO, CIO, CTO, CMO, COO, CFO… co to właściwie znaczy?

Coraz częściej można spotkać się w firmach z nazywaniem poszczególnych stanowisk skrótami. Niejednokrotnie może zdarzyć się tak, że nie będziemy pewni, z kim tak naprawdę będziemy przeprowadzać spotkanie, rozmawiać, do kogo powinniśmy zwrócić się w danej sprawie.

Duże korporacje to firmy międzynarodowe, które w celu lepszej komunikacji potrzebują zunifikowanych nazw stanowisk oraz jednoznacznych słów kluczowych.

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli planujesz rozpocząć pracę w korporacji lub obracasz się w środowisku biznesowym, musisz wiedzieć, kto jest kim i za co odpowiada. Co oznaczają najpopularniejsze skróty? Przeczytaj niniejszy artykuł, by dowiedzieć się więcej na ten temat.

CEO – CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Dyrektor generalny jest osobą odpowiedzialną za zarządzanie i kierownictwo w firmie. Dyrektor generalny stoi na samym szczycie organizacji. W większości przypadków CEO jest jednocześnie założycielem, realizuje cele, wizję i misję firmy. Kształtuje udziały firmy w rynku, ma najczęściej ostatnie słowo w budżetowaniu, decyduje o inwestycjach i nadaje tempo w realizacji strategii firmy tak, aby ta osiągała zakładane cele. Idealny dyrektor generalny powinien być „liderem”, dostarczającym zespołowi wskazówek i zasobów, jednocześnie torującym drogę usuwając wszelakie przeszkody swoim współpracownikom.

Zadania i obowiązki CEO

 • Kierowanie strategią i rozwojem firmy.
 • Reprezentowanie firmy na zewnątrz i budowanie jej wizerunku.
 • Nadzorowanie operacji biznesowych i zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność za ich skutki.
 • Ustanawianie i realizowanie celów biznesowych.
 • Zarządzanie budżetem i finansami firmy.
 • Współpraca z zarządem i kierownictwem w różnych działach firmy.
 • Identyfikowanie i wprowadzanie innowacji i usprawnień w działalności firmy.
 • Motywowanie i inspirowanie zespołu do osiągania wyznaczonych celów.

CIO – CHIEF INFORMATION OFFICER

CIO to najczęscie po polsku dyrektor IT. Osoba, która zajmuje stanowisko CIO odpowiada za określenie strategii działu IT oraz sprawuje nadzór nad projektami i procesami integracji systemów informatycznych. Chief Information Officer sprawuje nadzór nad systemami informatycznymi firmy. CIO analizuje korzyści, jakie oferują nowe technologie, identyfikuje, które z nich mogą być w przyszłości kluczowe dla firmy, analizuje i ocenia ich działanie. CIO koncentruje się na poprawie efektywności procesów wewnętrznych w celu zapewnienia efektywnej komunikacji i utrzymania sprawnego funkcjonowania organizacji.

Zadania i obowiązki CIO

 • Opracowywanie i wdrażanie strategii informatycznej, która jest zgodna z celami i strategią całej firmy.
 • Wprowadzanie nowych technologii, które pomagają poprawić wydajność i produktywność firmy.
 • Zarządzanie działem IT, w tym za kierowanie zespołem specjalistów i zarządzanie budżetem.
 • Zapewnianie bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych firmy, aby chronić przed cyberatakami i innymi zagrożeniami.
 • Współpraca z innymi działami w firmie, aby zapewnić, że dział IT jest odpowiednio wykorzystywany w realizacji celów biznesowych.
 • Przedstawianie sprawozdań i raportów dotyczących działań i wyników działu IT w firmie.

CFO – CHIEF FINANCIAL OFFICER

Po polsku CFO oznacza dyrektora finansowego, którego rolą jest planowanie finansów przedsiębiorstwa, analiza mocnych i słabych stron firmy oraz proponowanie działań naprawczych. Podejmuje decyzje, kiedy i gdzie inwestować, ocenia ryzyko, a wszystko po to, by podnosić wartość firmy w czasie. Wnosi do organizacji wiedzę finansową, księgową oraz zapewnia analityczne spojrzenie na biznes. W wielu przypadkach pełni rolę doradcy dyrektora ds. strategicznych. Stanowisko CFO należy do wyższego szczebla kierowniczego firmy.

Zadania i obowiązki CFO

 • Przygotowywanie i analizowanie sprawozdań finansowych, planowanie i kontrolowanie budżetu, zarządzanie ryzykiem finansowym i zapewnianie zgodności z przepisami finansowymi.
 • Wprowadzanie i wdrożenie strategii finansowej, takiej jak optymalizacja kosztów, inwestycje i rozwijanie źródeł dochodów.
 • Dostarczanie szefowi zarządu i radzie nadzorczej informacji finansowych, takich jak sprawozdania z działalności, prognozy i analizy wyników.
 • Zarządzanie relacjami z instytucjami finansowymi, takimi jak banki, inwestorzy i dostawcy usług finansowych.
 • Kierowanie i rozwijanie zespołu finansowego, takiego jak księgowi, specjaliści od rachunkowości i analitycy finansowi.

COO – CHIEF OPERATING OFFICER

COO (ang. Chief Operating Officer) czyli dyrektor operacyjny, zwany także dyrektorem ds. operacyjnych, to jedno z najwyższych stanowisk kierowniczych w organizacji. COO jest odpowiedzialny za codzienne funkcjonowanie firmy i podlega najwyższemu rangą dyrektorowi. Odpowiada za bieżące administrowanie i prowadzenie działalności. Dyrektor operacyjny podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu (CEO) i jest uważany za jego prawą rękę. W niektórych korporacjach dyrektor operacyjny jest również znany jako wiceprezes wykonawczy ds. operacyjnych.

Zadania i obowiązki COO

 • Zapewnienie, że codzienne operacje przebiegają płynnie i efektywnie.
 • Koordynacja działań różnych działów w organizacji, takich jak produkcja, sprzedaż, logistyka i usługi, aby zapewnić spójne i skoordynowane działania.
 • Realizacja strategii biznesowej i zapewnienie, że operacje firmy są zgodne z jej celami.
 • Uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji dotyczących operacji i działań firmy.
 • Monitorowanie wyników działań operacyjnych i wyciąganie wniosków dotyczących poprawy efektywności.
 • Współpraca z innymi kluczowymi pracownikami, takimi jak CEO, CFO i CTO, aby zapewnić spójne i skoordynowane działania w całej organizacji.

CTO – CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

CTO to Chief Technology Officer — po polsku dyrektor ds. technologii. Posiada zarówno szeroką wiedzę techniczną, jak i biznesową. Chief Technology Officer nadzoruje rozwój i poprawność działania systemów informatycznych z punktu widzenia realizacji strategii firmy. Odpowiedzialny jest za zespoły techniczne i wdrażanie nowych strategii w celu ulepszenia produktu końcowego. Jest to podobna rola do CIO, ponieważ w niektórych firmach dzielą się zadaniami. Kluczowa różnica polega na tym, że CIO koncentruje się na systemach informacyjnych, mając na celu zwiększenie wydajności pracy, podczas gdy CTO jest odpowiedzialny za strategię technologiczną mającą na celu ulepszenie produktu końcowego danej firmy.

Zadania i obowiązki CTO

 • Opracowywanie i wdrażanie strategii technologicznej, która jest zgodna z celami i strategią całej firmy.
 • Identyfikowanie i wprowadzanie nowych technologii, które pomogą firmie uzyskać przewagę nad konkurencją.
 • Nadzorowanie procesów rozwoju produktów, w tym za wybór odpowiednich technologii i narzędzi.
 • Współpraca z innymi działami w firmie, aby zapewnić, że technologie są wykorzystywane w odpowiedni sposób w realizacji celów biznesowych.
 • Przedstawianie sprawozdań i raportów dotyczących działań i wyników w dziedzinie technologii w firmie.
 • Rekrutacja i zarządzanie zespołem specjalistów z dziedziny technologii.

CSO – CHIEF SALES OFFICER

CSO to Chief Sales Officer — po polsku dyrektor sprzedaży. Dyrektor ds. sprzedaży kieruje działem sprzedaży w firmie, aby osiągnąć cele dotyczące przychodów i wzrostu sprzedaży w czasie. Nadzoruje wszystkie działania związane ze sprzedażą, w tym definiowanie, wdrażanie i raportowanie strategii sprzedaży.

Zadania i obowiązki CSO

 • Odpowiedzialność za strategię i realizację celów sprzedażowych w firmie.
 • Kierowanie i nadzorowanie pracy zespołu sprzedażowego, motywowanie ich do osiągania jak najlepszych wyników.
 • Monitorowanie rynku i konkurencji, aby móc dostosować strategie sprzedażowe do zmieniających się potrzeb i trendów.
 • Współpraca z innymi działami, takimi jak dział marketingu i dział produktu, aby zapewnić skoordynowane działania i uzyskać jak najlepsze rezultaty sprzedażowe.
 • Regularne raportowanie wyników sprzedaży i przeprowadzanie ich analizy, aby identyfikować obszary do poprawy i wprowadzać korekty w strategii sprzedażowej.
Zobacz również:  Zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością

CMO – CHIEF MARKETING OFFICER

CMO to Chief Marketing Officer – po polsku dyrektor marketingu. Posiada wiedzę z zakresu marketingu, ale też zarządzania. Dyrektor ds. marketingu jest odpowiedzialny za działania marketingowe, które obejmują zarządzanie sprzedażą, rozwój produktów, reklamę, badania rynku i obsługę klienta. Koncentrując się na utrzymaniu wysokiej jakości usług poprzez komunikację i dostosowaniu interesów wszystkich działów w celu optymalizacji działań marketingowych.

Zadania i obowiązki CMO

 • Opracowywanie i wdrożenie strategii marketingowej, która pomoże osiągnąć cele biznesowe firmy.
 • Analiza rynku i potrzeb konsumentów, aby dostosować strategię marketingową do aktualnych potrzeb rynku.
 • Wprowadzanie nowatorskich pomysłów i kreatywnych działań marketingowych, które pozwolą firmie wyróżnić się na rynku.
 • Współpraca z innymi działami, takimi jak dział sprzedaży i dział technologiczny, aby zapewnić skoordynowane działania i uzyskać jak najlepsze rezultaty marketingowe.
 • Raportowanie i analiza wyników działań marketingowych, aby ocenić ich skuteczność i wprowadzać korekty w strategii marketingowej.
 • Zarządzanie budżetem marketingowym, aby maksymalnie wykorzystać dostępne środki i uzyskać jak najlepsze rezultaty.

CCO – CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER

Dyrektor ds. komunikacji jest odpowiedzialny za zarządzanie reputacją firmy, za kontakty z mediami i opracowywanie strategii brandingowych. Kształtuje relacje z mediami w celu zagwarantowania świadomości marki i pozytywnego wizerunku. CCO dąży do uzyskania pozytywnych i przychylnych opinii klientów.

Zadania i obowiązki CCO

 • Opracowywanie i realizacja strategii komunikacyjnej firmy, która będzie odpowiadać na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Zarządzanie relacjami z mediami, aby zapewnić pozytywny wizerunek firmy w środkach masowego przekazu.
 • Komunikacja wewnętrzna, tj. komunikacja pomiędzy pracownikami firmy, w tym organizacja spotkań i komunikatów wewnętrznych.
 • Zarządzanie kryzysowe, w tym opracowywanie planów działania w sytuacjach kryzysowych i komunikacja z mediami i społeczeństwem w takich sytuacjach.
 • Zarządzanie reputacją firmy i zapewnianie pozytywnego wizerunku na rynku.
 • Współpraca z innymi działami, takimi jak dział marketingu i dział relacji z inwestorami, aby zapewnić skoordynowane działania komunikacyjne.

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji Specjalistów z obszaru E-commerce? Postaw na nasze doświadczenie. Oszczędź czas. Szybciej wypełnij wakat dopasowanym Kandydatem. Zapraszamy do kontaktu: kontakt@digitalx.pl

CBDO – CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER

Dyrektor ds. rozwoju biznesu koncentruje się na rozwoju i wzroście biznesu poprzez budowanie relacji w branży, w której firma funkcjonuje. Jego zadaniem jest identyfikacja pojawiających się możliwości. Dyrektor ds. rozwoju biznesu łączy myślenie strategiczne, jednocześnie wykazując się precyzyjną egzekucją działań. Z nieustającą ambicją i energią, wpływa na realizację celów firmy w długim okresie.

Zadania i obowiązki CBDO

 • Opracowywanie i realizacja strategii rozwoju biznesu, która będzie odpowiadać na potrzeby rynku i przyszłych trendów.
 • Pozyskiwanie nowych klientów i zwiększanie udziału rynkowego firmy.
 • Współpraca z partnerami biznesowymi, aby zapewnić rozwój biznesu poprzez współpracę i nawiązywanie nowych kontaktów.
 • Wprowadzanie innowacji i rozwijanie oferty produktów i usług, aby zaspokoić potrzeby rynku.
 • Analiza rynku i trendów, aby określić potencjał rozwoju biznesu i zapewnić jego stabilny rozwój.
 • Współpraca z innymi działami, takimi jak dział sprzedaży i marketingu, aby zapewnić skoordynowane działania rozwoju biznesu.

CLO – CHIEF LEGAL OFFICER

Chief Legal Officer (CLO) jest najczęsciej pierwszym prawnikiem w firmie. Główny radca prawny (CLO) jest ekspertem i liderem, który pomaga spółce zminimalizować ryzyko prawne, doradzając innym kierownikom i członkom zarządu spółki we wszelkich ważnych kwestiach prawnych i regulacyjnych, z którymi boryka się firma, takich jak ryzyko sporów sądowych.

Zadania i obowiązki CLO 

 • Zabezpieczanie interesów firmy w zakresie prawnym, w tym przestrzeganie przepisów i regulacji prawnych.
 • Doradzanie kierownictwu i innym działom w sprawach prawnych, takich jak umowy, litigacje i nieuczciwa konkurencja.
 • Opracowywanie i przestrzeganie polityk i procedur prawnych firmy.
 • Negocjowanie i zawieranie umów i innych dokumentów prawnych.
 • Monitoring i analiza prawnych zagrożeń i ryzyk dla firmy.
 • Reprezentowanie firmy w sprawach sądowych i administracyjnych.
 • Zarządzanie i koordynowanie działań prawnych i współpracę z zewnętrznymi firmami prawniczymi.
 • Utrzymywanie aktualnej wiedzy na temat zmian w prawie i jego wpływu na działalność firmy.

CRO – CHIEF RISK OFFICER

Dyrektor ds. ryzyka jest dyrektorem odpowiedzialnym za identyfikowanie, analizowanie i ograniczanie ryzyka wewnętrznego i zewnętrznego. Dyrektor ds. ryzyka stara się zapewnić zgodność firmy z regulacjami prawnymi. Bada czynniki, które mogą zaszkodzić inwestycjom lub jednostkom biznesowym firmy.

Zadania i obowiązki CRO

 • Identyfikowanie i ocena potencjalnych zagrożeń dla firmy, w tym ryzyka finansowego, ryzyka reputacyjnego, ryzyka operacyjnego i ryzyka regulacyjnego.
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem, które pomogą firmie minimalizować potencjalne zagrożenia i maksymalizować korzyści.
 • Ciągłe monitorowanie ryzyka i wprowadzanie niezbędnych zmian w strategii zarządzania ryzykiem w odpowiedzi na zmiany w sytuacji rynkowej i regulacyjnej.
 • Przedstawianie sprawozdań i raportów dotyczących ryzyka i efektywności strategii zarządzania ryzykiem.
 • Współpraca z innymi działami w firmie, aby zapewnić, że strategia zarządzania ryzykiem jest wdrożona w całej organizacji.
 • Rekrutacja i zarządzanie zespołem specjalistów z dziedziny zarządzania ryzykiem.

CCO – CHIEF CREATIVE OFFICER

Dyrektor kreatywny (CCO) to najwyższe stanowisko w dziale kreatywnym. CCO jest najczęściej spotykany w dużych agencjach reklamowych. Jest osobą, która wyznacza ogólny kierunek kreatywny dla całej firmy lub jej klientów. CCO ma dużą wiedzę na temat projektowania i współpracuje z innymi osobami, aby zapewnić, że przyszłe projekty poprawią wizerunek marki.

Zadania i obowiązki CCO

 • Kierowanie i rozwijanie kreatywnego zespołu, w tym projektantów, copywriterów, specjalistów od marketingu i innych specjalistów.
 • Opracowywanie i realizacja strategii kreatywnej firmy, która pomoże w osiągnięciu celów biznesowych i konkurencyjnej przewagi.
 • Nadzorowanie i koordynacja projektów kreatywnych, w tym reklam, kampanii marketingowych, projektów rebrandingowych i innych.
 • Współpraca z innymi działami w firmie, takimi jak dział marketingu, sprzedaży i produkcji, aby zapewnić, że strategia kreatywna jest zintegrowana z całą organizacją.
 • Podejmowanie decyzji dotyczących kreatywnych aspektów działalności firmy i wprowadzanie innowacji.
 • Reprezentowanie firmy na zewnątrz i promowanie jej wizerunku i wartości.

CHRO – CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER

Dyrektor ds. zasobów ludzkich (CHRO) jest odpowiedzialny za opracowanie i realizację strategii personalnej firmy, coś co zapewnia strategiczny kierunek organizacji. Nadaje tonu w takich obszarach jak skuteczna rekrutacja, zarządzanie talentami, zarządzanie zmianą, zarządzania organizacją i jej wynikami, szkolenia i rozwój oraz wynagrodzenia. CHRO zapewnia strategiczne przywództwo poprzez artykułowanie potrzeb i planów HR kierownictwu i akcjonariuszom.

Zadania i obowiązki CHRO

 • Kierowanie i rozwijanie działu HR, w tym rekrutację, rozwój kariery, administrację płac, bezpieczeństwo i zdrowie pracowników i inne.
 • Opracowywanie i realizacja strategii HR, która pomoże w osiągnięciu celów biznesowych i konkurencyjnej przewagi.
 • Nadzorowanie i koordynacja polityki zatrudnienia, w tym rekrutacji, rozwoju kariery, programów motywacyjnych i innych.
 • Współpraca z innymi działami w firmie, takimi jak dział finansów, sprzedaży i produkcji, aby zapewnić, że strategia HR jest zintegrowana z całą organizacją.
 • Zaangażowanie w podejmowanie decyzji dotyczących zasobów ludzkich i ich rozwoju.
 • Reprezentowanie firmy na zewnątrz i promowanie jej kultury i wartości.

Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej