Kim jest Product Owner (PO)? Poznaj zakres obowiązków Właściciela Produktu

product owner

W świecie IT coraz częściej mówi się o metodologii Scrum i jej kluczowych rolach, takich jak Product Owner. Właściciel produktu jest jednym z najważniejszych członków zespołu Scrum i odpowiada za sukces projektu. W niniejszym artykule poznamy bliżej zakres obowiązków i wymagania dla tej ważnej roli.

Product Owner, chcąc spolszczyć to właściwie – Właściciel Produktu. Jest związany z branżą IT i odpowiada za proces tworzenia produktu. Współpracuje z różnymi specjalistami zaangażowanymi w te działania oraz z klientem, którego wizję wspólnie realizują. Aby z sukcesem przejść od idei do prezentacji finalnego produktu musi skupiać w sobie szereg przydatnych umiejętności  twardych i miękkich.

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Jaka jest rola Product Ownera w Scrum?

Product Owner jest członkiem zespołu Scrumowego. Jednak nie ma on zwierzchnictwa nad innymi przedstawicielami zespołu, analogicznie jak Scrum Master. Product Owner jest odpowiedzialny za rozwój produktu – jego bieżące funkcjonowanie, za rozwój, by odnosić w tym obszarze co raz wieksze sukcesy. Product Owner wchodzi w interakcje z klientami i użytkownikami, zespołem programistów i innymi kluczowymi interesariuszami w firmie.

 • Właściciel produktu powinien być kimś, kto rozumie wizję produktu i potrafi przekazać tę wizję zespołowi Scrumowemu
 • Właściciel produktu powinien rozumieć cele biznesowe i szerszy kontekst funkcjonowania firmy, rozumieć potrzeby klientów, analizować działania konkurencji i trendy rynkowe

Na czym skupia się Product Owner?

Termin – Product Owner – pochodzi od Scruma – zwinnej struktury do tworzenia i utrzymywania złożonych produktów. Zgodnie z definicją zawartą w oficjalnym Przewodniku po Scrumie „Właściciel Produktu jest odpowiedzialny za maksymalizację wartości produktu wynikającej z pracy Zespołu Deweloperskiego”.

Product Owner jest jedyną osobą odpowiedzialną za niwelowanie długu technologicznego. Oprócz tego właściciel produktu wykonuje również następujące czynności:

 • Przekształca bolączki i problemy interesariuszy w pozytywne doświadczenia użytkowników, które można podjąć, nadaje im priorytety i porządkuje zadania w backlogu zadań
 • Ustala ich priorytety, aby zapewnić zespołowi programistów jasne wytyczne, nad czym dalej pracować
 • Uczestniczy we wszystkich spotkaniach scrumowych, aby upewnić się, że prace rozwojowe są zgodne z harmonogramem wyznaczonym przez menedżera produktu
 • Przekazuje głos “biznesu” zespołowi programistycznemu
 • Przekazuje kierownikowi produktu opinię na temat zweryfikowanej roadmapy

Rola menedżera produktu polega między innymi na kontaktowaniu się z interesariuszami wewnątrz firmy lub na zewnątrz. I odwrotnie, właściciel produktu współpracuje głównie z zespołem produkcyjnym, aby zapewnić zgodność procesów rozwoju z roadmapą produktu.

Mówiąc najprościej, menedżer produktu decyduje, jakie produkty zbudować w następnej kolejności, a właściciel produktu pomaga zespołowi programistów w tworzeniu i rozwoju produktów.

Zakres obowiązków PO

Zakres obowiązków Product Ownera jest szeroki i obejmuje kilka kluczowych zadań. Oto kilka z nich:

 1. Definiowanie wizji produktu – Product Owner jest odpowiedzialny za opracowanie strategii rozwoju produktu, która uwzględnia potrzeby i oczekiwania klientów.
 2. Określenie etapów produkcji produktu – Product Owner jest odpowiedzialny za określenie etapów produkcji produktu. W tym celu musi on analizować potrzeby rynku, a także uwzględniać ograniczenia budżetowe i czasowe. 
 3. Zarządzanie budżetem – Product Owner jest odpowiedzialny za zarządzanie budżetem produktu i zapewnienie, że zasoby są wykorzystywane efektywnie.
 4. Nadzorowanie pracy zespołu programistów – PO jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zespół programistów pracuje nad projektem w sposób efektywny i zgodny z wymaganiami projektu.
 5. Delegowanie obowiązków – Product Owner jest odpowiedzialny za delegowanie obowiązków zespołowi deweloperskiemu. Musi zapewnić, że zespół jest w stanie wykonać swoje zadania skutecznie i zgodnie z wymaganiami projektu. 
 6. Zarządzanie backlogiem (rejestrem wymagań) produktu – PO jest odpowiedzialny za utrzymanie i aktualizację backlogu produktu, który jest listą wszystkich funkcji i cech, które mają zostać dodane do produktu.
 7. Przeprowadzanie testów produktu – Product Owner jest odpowiedzialny za przeprowadzenie testów produktu, aby upewnić się, że jest on dostarczany zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami klienta. PO musi również uwzględnić wyniki tych testów w swoich decyzjach dotyczących rozwoju produktu i jego dalszej optymalizacji.
 8. Prezentacja wyników działań do Klienta – Product Owner jest odpowiedzialny za prezentowanie wyników swoich działań i postępów produktu swojemu klientowi. PO musi być w stanie wyjaśnić, jak produkt spełnia oczekiwania klienta i jakie korzyści przynosi jego użytkownikom. Prezentacja ta powinna być przeprowadzona w sposób jasny i zrozumiały, aby klient mógł łatwo zrozumieć postępy i wartość, jaką produkt przynosi.
 9. Podejmowanie decyzji – Product Owner jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju produktu, w oparciu o wiedzę na temat potrzeb klientów i dostępnych zasobów.
 10. Przedstawianie produktu – Product Owner jest odpowiedzialny za prezentowanie i promowanie produktu wśród klientów i innych interesariuszy.
 11. Analiza danych i raportowanie – PO jest odpowiedzialny za analizowanie danych dotyczących wydajności produktu i przedstawianie ich w postaci raportów.
Zobacz również:  Stanowiska w branży IT

Umiejętności Product Ownera

Product Owner musi trzymać w ryzach cały proces produkcyjny i pilnować by był spójny z wizją klienta. Lista jego zadań do wykonana jest długa począwszy od nakreślenia szkicu produktu i zdefiniowania jego funkcjonalności, poprzez rozpisanie całości procesu, przeprowadzanie testów i zlecenie poprawek, na przekazaniu finalnej wersji klientowi kończąc.

Product Owner koordynuje pracę zespołu specjalistów odpowiedzialnych za proces powstawania produktu. Musi więc wykazywać się umiejętnościami komunikacyjnymi, by móc precyzyjnie określać potrzeby klienta, przedstawiać informacje programistom, planować i zarządzać projektem na wielu płaszczyznach. Powyższe wskazuje również na potrzebę zorganizowania, zaangażowania, decyzyjności i umiejętności koordynowania pracy zespołu oraz delegowania obowiązków.

Biorąc pod uwagę charakter pracy musi być osobą wysoko wykwalifikowaną technicznie. Jego codzienny kontakt z deweloperami, specjalistami IT, UX/UI i programistami wymaga posiadanie pogłębionej wiedzy z tych zakresów, dzięki której zrozumie zachodzące procesy i skomplikowane etapy projektowania. Product Owner raportuje pracę swojego zespołu do Scrum Mastera, czyli osoby, która wspiera ich w  działaniach i ma za zadanie pomagać w poszukiwaniu rozwiązań.

Reasumując, dobry Product Owner jest przede wszystkim

 • Kompetentny w dziedzinie produktu – biznesowo i technologicznie na tyle, aby znać jej możliwości oraz zagrożenia i rozmawiać konstruktywnie z deweloperami
 • Komunikatywny – co ułatwia mu efektywną współpracę z zespołem i interesariuszami
 • Decyzyjny – potrafi wyciągać wnioski, a na ich podstawie szybko podejmować decyzje; bierze za nie odpowiedzialność
 • Asertywny – umie otwarcie i jednoznacznie wyrażać swoje opinie i potrzeby

Firma powinna starać się mu zapewnić

 • Zaufanie – tylko wtedy można mówić o tym, że to faktycznie on zarządza produktem
 • Zespół – niezbędny do zrealizowania założonego celu
 • Budżet – dzięki temu będzie podejmował bardziej odpowiedzialne decyzje
 • Konkurencyjne wynagrodzenie, ponieważ to odpowiedzialne stanowisko

Product Owner a Scrum Master

Scrum Master jest odpowiedzialny  za praktyczne wykorzystanie metodyki Agile i dbanie o to, by była ona stosowana dobrze i efektywnie. Dodatkowo zakres jego odpowiedzialności zawiera, między innymi, ochronę zespołu przed, co się często zdarza – nadmiernie ambitnym Product Ownerem. Scrum Master może informować o przeładowaniu backlogu Sprintu, być elementem doradczym przy planowaniu Sprintu i ochraniać zespół przed wrzutkami.

Product Owner odpowiedzialny jest za maksymalizowanie wartości incrementalnej, jaką dostarcza interesariuszom produktu. Mądry Product Owner znajdzie balans między ilością wykonanej pracy, a wartością produktu. Przede wszystkim będzie rozumiał, że dążenie za wszelką cenę do realizacji całego backlogu jest po prostu nieopłacalne.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej