Kim jest Product Owner (PO)? Poznaj zakres obowiązków Właściciela Produktu

product owner

W świecie IT coraz częściej mówi się o metodologii Scrum i jej kluczowych rolach, takich jak Product Owner. Właściciel produktu jest jednym z najważniejszych członków zespołu Scrum i odpowiada za sukces projektu. W niniejszym artykule poznamy bliżej zakres obowiązków i wymagania dla tej ważnej roli.

Product Owner, czyli Właściciel Produktu jest związany z branżą IT i odpowiada za proces tworzenia produktu. Współpracuje z różnymi specjalistami zaangażowanymi w te działania oraz z klientem, którego wizję wspólnie realizują. Aby z sukcesem przejść od idei do prezentacji finalnego produktu musi skupiać w sobie szereg przydatnych umiejętności  twardych i miękkich.

Jaka jest rola Product Ownera w Scrum?

Product Owner jest członkiem zespołu Scrumowego. Jednak nie ma on zwierzchnictwa nad innymi przedstawicielami zespołu, analogicznie jak Scrum Master. Product Owner jest odpowiedzialny za rozwój produktu – jego bieżące funkcjonowanie, za rozwój, by odnosić w tym obszarze co raz wieksze sukcesy. Product Owner wchodzi w interakcje z klientami i użytkownikami, zespołem programistów i innymi kluczowymi interesariuszami w firmie.

 • Właściciel produktu powinien być kimś, kto rozumie wizję produktu i potrafi przekazać tę wizję zespołowi Scrumowemu
 • Właściciel produktu powinien rozumieć cele biznesowe i szerszy kontekst funkcjonowania firmy, rozumieć potrzeby klientów, analizować działania konkurencji i trendy rynkowe

Na czym skupia się Product Owner?

Termin – Product Owner – pochodzi od Scruma – zwinnej struktury do tworzenia i utrzymywania złożonych produktów. Zgodnie z definicją zawartą w oficjalnym Przewodniku po Scrumie „Właściciel Produktu jest odpowiedzialny za maksymalizację wartości produktu wynikającej z pracy Zespołu Deweloperskiego”.

Product Owner jest jedyną osobą odpowiedzialną za niwelowanie długu technologicznego. Oprócz tego właściciel produktu wykonuje również następujące czynności:

 • Przekształca bolączki i problemy interesariuszy w pozytywne doświadczenia użytkowników, które można podjąć, nadaje im priorytety i porządkuje zadania w backlogu zadań
 • Ustala ich priorytety, aby zapewnić zespołowi programistów jasne wytyczne, nad czym dalej pracować
 • Uczestniczy we wszystkich spotkaniach scrumowych, aby upewnić się, że prace rozwojowe są zgodne z harmonogramem wyznaczonym przez menedżera produktu
 • Przekazuje głos “biznesu” zespołowi programistycznemu
 • Przekazuje kierownikowi produktu opinię na temat zweryfikowanej roadmapy

Rola menedżera produktu polega między innymi na kontaktowaniu się z interesariuszami wewnątrz firmy lub na zewnątrz. I odwrotnie, właściciel produktu współpracuje głównie z zespołem produkcyjnym, aby zapewnić zgodność procesów rozwoju z roadmapą produktu.

Mówiąc najprościej, menedżer produktu decyduje, jakie produkty zbudować w następnej kolejności, a właściciel produktu pomaga zespołowi programistów w tworzeniu i rozwoju produktów.

ZOBACZ  Zmiana roli dyrektora IT - komentarz eksperta Unity Group

Zakres obowiązków PO:

Zakres obowiązków Product Ownera jest szeroki i obejmuje kilka kluczowych zadań. Oto kilka z nich:

 1. Definiowanie wizji produktu – Product Owner jest odpowiedzialny za opracowanie strategii rozwoju produktu, która uwzględnia potrzeby i oczekiwania klientów.
 2. Określenie etapów produkcji produktu – Product Owner jest odpowiedzialny za określenie etapów produkcji produktu. W tym celu musi on analizować potrzeby rynku, a także uwzględniać ograniczenia budżetowe i czasowe. 
 3. Zarządzanie budżetem – Product Owner jest odpowiedzialny za zarządzanie budżetem produktu i zapewnienie, że zasoby są wykorzystywane efektywnie.
 4. Nadzorowanie pracy zespołu programistów – PO jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zespół programistów pracuje nad projektem w sposób efektywny i zgodny z wymaganiami projektu.
 5. Delegowanie obowiązków – Product Owner jest odpowiedzialny za delegowanie obowiązków zespołowi deweloperskiemu. Musi zapewnić, że zespół jest w stanie wykonać swoje zadania skutecznie i zgodnie z wymaganiami projektu. 
 6. Zarządzanie backlogiem (rejestrem wymagań) produktu – PO jest odpowiedzialny za utrzymanie i aktualizację backlogu produktu, który jest listą wszystkich funkcji i cech, które mają zostać dodane do produktu.
 7. Przeprowadzanie testów produktu – Product Owner jest odpowiedzialny za przeprowadzenie testów produktu, aby upewnić się, że jest on dostarczany zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami klienta. PO musi również uwzględnić wyniki tych testów w swoich decyzjach dotyczących rozwoju produktu i jego dalszej optymalizacji.
 8. Prezentacja wyników działań do Klienta – Product Owner jest odpowiedzialny za prezentowanie wyników swoich działań i postępów produktu swojemu klientowi. PO musi być w stanie wyjaśnić, jak produkt spełnia oczekiwania klienta i jakie korzyści przynosi jego użytkownikom. Prezentacja ta powinna być przeprowadzona w sposób jasny i zrozumiały, aby klient mógł łatwo zrozumieć postępy i wartość, jaką produkt przynosi.
 9. Podejmowanie decyzji – Product Owner jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju produktu, w oparciu o wiedzę na temat potrzeb klientów i dostępnych zasobów.
 10. Przedstawianie produktu – Product Owner jest odpowiedzialny za prezentowanie i promowanie produktu wśród klientów i innych interesariuszy.
 11. Analiza danych i raportowanie – PO jest odpowiedzialny za analizowanie danych dotyczących wydajności produktu i przedstawianie ich w postaci raportów.

Umiejętności Product Ownera

Product Owner musi trzymać w ryzach cały proces produkcyjny i pilnować by był spójny z wizją klienta. Lista jego zadań do wykonana jest długa począwszy od nakreślenia szkicu produktu i zdefiniowania jego funkcjonalności, poprzez rozpisanie całości procesu, przeprowadzanie testów i zlecenie poprawek, na przekazaniu finalnej wersji klientowi kończąc.

ZOBACZ  Stanowiska w branży IT

Product Owner koordynuje pracę zespołu specjalistów odpowiedzialnych za proces powstawania produktu. Musi więc wykazywać się umiejętnościami komunikacyjnymi, by móc precyzyjnie określać potrzeby klienta, przedstawiać informacje programistom, planować i zarządzać projektem na wielu płaszczyznach. Powyższe wskazuje również na potrzebę zorganizowania, zaangażowania, decyzyjności i umiejętności koordynowania pracy zespołu oraz delegowania obowiązków.

Biorąc pod uwagę charakter pracy musi być osobą wysoko wykwalifikowaną technicznie. Jego codzienny kontakt z deweloperami, specjalistami IT, UX/UI i programistami wymaga posiadanie pogłębionej wiedzy z tych zakresów, dzięki której zrozumie zachodzące procesy i skomplikowane etapy projektowania. Product Owner raportuje pracę swojego zespołu do Scrum Mastera, czyli osoby, która wspiera ich w  działaniach i ma za zadanie pomagać w poszukiwaniu rozwiązań.

Reasumując, dobry Product Owner jest przede wszystkim:

 • Kompetentny w dziedzinie produktu – biznesowo i technologicznie na tyle, aby znać jej możliwości oraz zagrożenia i rozmawiać konstruktywnie z deweloperami
 • Komunikatywny – co ułatwia mu efektywną współpracę z zespołem i interesariuszami
 • Decyzyjny – potrafi wyciągać wnioski, a na ich podstawie szybko podejmować decyzje; bierze za nie odpowiedzialność
 • Asertywny – umie otwarcie i jednoznacznie wyrażać swoje opinie i potrzeby

Firma powinna starać się mu zapewnić:

 • Zaufanie – tylko wtedy można mówić o tym, że to faktycznie on zarządza produktem
 • Zespół – niezbędny do zrealizowania założonego celu
 • Budżet – dzięki temu będzie podejmował bardziej odpowiedzialne decyzje
 • Konkurencyjne wynagrodzenie, ponieważ to odpowiedzialne stanowisko

Product Owner a Scrum Master

Scrum Master jest odpowiedzialny  za praktyczne wykorzystanie metodyki Agile i dbanie o to, by była ona stosowana dobrze i efektywnie. Dodatkowo zakres jego odpowiedzialności zawiera, między innymi, ochronę zespołu przed, co się często zdarza – nadmiernie ambitnym Product Ownerem. Scrum Master może informować o przeładowaniu backlogu Sprintu, być elementem doradczym przy planowaniu Sprintu i ochraniać zespół przed wrzutkami.

Product Owner odpowiedzialny jest za maksymalizowanie wartości incrementalnej, jaką dostarcza interesariuszom produktu. Mądry Product Owner znajdzie balans między ilością wykonanej pracy, a wartością produktu. Przede wszystkim będzie rozumiał, że dążenie za wszelką cenę do realizacji całego backlogu jest po prostu nieopłacalne.


Planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu czy całego zespołu E-commerce?  Zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil osoby, której potrzebujesz, zakres jej obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.