Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nadrzędnym celem DigitalX jest zapewnienie poufności danych naszych Klientów, Pracowników
i Kandydatów do Pracy oraz przejrzystość w ich przetwarzaniu. Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych:

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz .Urz. UE L 119 z 4.5.2016; dalej jako: RODO;

– Wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 4 kwietnia 2017 r. dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz ustalenia, czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679; WP 248/17;

– Wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 13 grudnia 2016 r. dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’), WP 243/16, zrewidowane w dniu 5 kwietnia 2017 r.;

– Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

– Ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.; dalej jako: Kodeks pracy.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), na ściśle zabezpieczonych serwerach. Każda operacja przesyłania i przetwarzania danych osobowych jest wykonywania zgodnie z obowiązującym prawem. 

ZASADNICZE KATEGORIE PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

– Kandydaci do pracy

– Pracownicy zewnętrzni świadczący pracę lub wykonujący usługi u Klienta

– Pracownicy wewnętrzni DigitalX

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W OPARCIU O KTÓRE DZIAŁAMY

– Zgody kandydatów do pracy oraz pracowników na przetwarzanie danych osobowych

– Realizacja umów oraz obowiązków podmiotu zatrudniającego wynikających z przepisów prawa

– Wykonanie umowy oraz realizacja umowy z Klientem

– Prawnie uzasadniony interes DigitalX

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH

Informujemy, że wszystkim Podmiotom Danych przysługuje:

– Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie.

– Prawo żądania od DigitalX dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

– Cofnięcie zgody oraz wniesienie żądania odnośnie praw wymienionych wyżej jest możliwe za pomocą Portalu Obsługi Zgłoszeń Podmiotów Danych zarejestrowanych w bazach DigitalX, poprzez który można wysłać do nas swoje zgłoszenie.

Dodatkowo swoje żądanie można zgłosić drogą pocztową: DigitalX, ul. Kazachska 5/79, 02-999 Warszawa lub drogą mailową: kontakt@digitalx.pl.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne, wszystkim Podmiotom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRES RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku danych osobowych kandydatów okres retencji w naszej organizacji został określony wg rodzaju udzielonej zgody:

– Zgoda na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym – dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po zakończeniu procesu rekrutacji dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes DigitalX w rozumieniu art. 6, ust. 1 lit. F RODO.

– Zgoda na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez okres 3 lat, po tym okresie DigitalX będzie wysyłał ponowne zapytanie dotyczące aktualizacji zgody.

– Zgoda na przetwarzanie danych w związku z zatrudnieniem – w przypadku obszarów związanych z zatrudnieniem DigitalX stosuje okres retencji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.