Polityka prywatności dla kandydatów do pracy

I. Wprowadzenie

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy gromadzonych przez Digitalx Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kazachskiej 5/79, 02-999 Warszawa.

1. Co jest czym, czyli wyjaśnienie znaczenia niektórych słów, którymi posługujemy się w Polityce prywatności.

1.1. „Digitalx”, „Administrator”, „Administrator danych” (albo „My”) – czyli Digitalx Sp z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-999, przy ul. Kazachskiej 5/79, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000803265, posiadająca kapitał zakładowy 10 000,00 zł, REGON: 384332569, NIP: 9512490093.

1.2. „Kandydat do pracy” (albo „Ty”, albo każda inna forma osobowa, w której zwracamy się do Ciebie) – osoba fizyczna aplikująca o pracę w Digitalx

1.3. „Polityka prywatności” – niniejszy dokument.

1.4. „Dane osobowe” – oznaczają informacje, które samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami, pozwalają Cię zidentyfikować, w szczególności poprzez odniesienie do takich danych jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy.

1.5. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Kto jest administratorem Twoich danych?

2.1 Administratorem danych osobowych jest Digitalx Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kazachskiej 5/79, 02-999 Warszawa. Tak jak wspominaliśmy na wstępie, dla bezpieczeństwa Twoich danych osobowych wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym najszybciej skontaktujesz się pod adresem – e-mail: iodo@digitalx.pl

2.2. Digitalx stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazywanych nam danych osobowych zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.3. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych przez Digitalx, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

3. Jakie prawa Ci przysługują w kontekście Twoich danych osobowych?

3.1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

3.1.1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3.1.2. prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),

3.1.3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),

3.1.4. prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

3.1.5. prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

3.1.6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Digitalx, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),

3.1.7. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt z IOD.

3.2. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

  • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
  • telefonicznie: (22) 531 03 00

4. Czy na podstawie Twoich danych osobowych są podejmowane decyzje w sposób zautomatyznowany?

4.1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5. Czy Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

5.1. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG).

II. Informacja o przetwarzaniu danych dla pracownika

6. Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe i jak długo je przetwarzamy?

6.1. Gwarantujemy Ci, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będziemy przetwarzać ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – odrębnie poinformujemy Cię o tym nowym celu.

6.2. Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania Obowiązek podania danych
Rekrutacja pracowników i współpracowników na potrzeby bieżących procesów rekrutacyjnych Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
– przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie kandydata do pracy (osoby, której dane dotyczą), przed zawarciem umowy w przypadku, gdy zatrudnienie opierać się będzie o umowę cywilnoprawną
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
– przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na mocy przepisów prawa pracy (w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) w przypadku, gdy zatrudnienie opierać się będzie o umowę o pracę
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych (innych niż te, które są niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej / umowy o pracę), które kandydat do pracy poda dobrowolnie poprzez wysłanie ich w postaci CV na potrzeby rekrutacji
Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, nie później niż w ciągu 3 miesięcy Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy / danych potrzebnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Archiwizacja CV na potrzeby przyszłych rekrutacji Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na poczet przyszłych rekrutacji
Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 3 lata Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne jeśli kandydat chciałby uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach do pracy w Digitalx

7. Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe i jak długo je przetwarzamy?

7.1. Odbiorcami danych są:

  • Podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Digitalx, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług rekrutacyjnych, księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi poczty tradycyjnej, usług prawnych, doradczych,
  • Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.